Dataskydd - AluForce

AluForce

Notera:
Vi utför för närvarande underhållsarbete på vår webbplats. Enskilt innehåll kan vara ofullständigt eller felaktigt. Vi ber om din förståelse
Notera:
Vi utför för närvarande underhållsarbete på vår webbplats. Enskilt innehåll kan vara ofullständigt eller felaktigt. Vi ber om din förståelse

dataskydd

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär.

Övrig data registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Detaljer finns i dataskyddsdeklarationen under ”Rätt till begränsning av behandlingen”.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att invända i denna dataskyddsdeklaration.

2. Allmän information och obligatorisk information

dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

AluForce UG (begränsat ansvar)
Tiefer Kamp 22
D-30826 Garbsen
Jörg Rieckhoff

Telefon: +49 (0) 5131-4670815
E-post: info@alu-force.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i databehandlingen som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamlingen av data i speciella fall och mot direktannonsering (artikel 21 i GDPR)

Om databehandlingen utförs på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. e eller f GDPR, har du rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grund som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du motsätter dig kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa tvingande skäl som är värda att skydda för behandlingen, som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (Invändning enligt till artikel 21 paragraf 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är kopplat till sådan direktannonsering. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföringsändamål (invändning i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga existerar utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http: //” till “https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under testets längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har inträffat / sker olagligt kan du begära att databehandlingen begränsas istället för att raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte är klart vems intressen råder har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom deras lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. eller av skäl av stort allmänt intresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklam e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppostmeddelanden.

3. Datainsamling på vår webbplats

Småkakor

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för teknisk felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras kommer de att behandlas separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Henvisnings-URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data kombineras inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att sparas av oss för att behandla begäran och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive all personlig information som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före kontraktet. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (art. 6 par. 1 lit. en GDPR) och / eller på våra legitima intressen (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse. vid effektiv behandling av de frågor som skickats till oss.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

Kommentarfunktion på denna webbplats

För kommentarfunktionen på denna sida, förutom din kommentar, kommer information om den tidpunkt då kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte publicerar anonymt, det användarnamn du valt kommer att sparas.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunktion sparar IP-adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på vår webbplats innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna gå vidare mot författaren i händelse av juridiska överträdelser som förolämpningar eller propaganda.

Lagringstid för kommentarer

Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) sparas och förblir på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarerna sparas på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i de redan utförda databehandlingarna påverkas inte av återkallelsen.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-kakor och användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar att dina data registreras vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Du hittar mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderhantering

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google och implementerar fullständigt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Lagringsperiod

Data som lagras av Google på användar- och händelsesnivå som är länkade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras efter 38 månader eller tas bort. Detaljer finns under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook-pixel

Vår webbplats använder besökarnas åtgärdspixel från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) för att mäta konvertering.

På detta sätt kan webbplatsbesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats; vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Policy för Facebook-dataanvändning kan använda. Detta gör det möjligt för Facebook att byta annonser på Facebook-sidor såväl som utanför Facebook. Som webbplatsoperatör kan vi inte påverka denna användning av informationen.

Användningen av Facebook-pixlar är baserad på artikel 6 par. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier.

Mer information om hur du skyddar din integritet hittar du i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i området för annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen avaktivera. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrev. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar den inte till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som registrerats i nyhetsbrevsregistreringsformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Lagligheten i de redan utförda databehandlingarna påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att ta emot nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet och kommer att raderas när du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta påverkar inte data som vi har sparat för andra ändamål.

MailChimp

Denna webbplats använder tjänster från MailChimp för att skicka nyhetsbrev och informationsmaterial. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst som bland annat sändning av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. Om du anger data för att ta emot nyhetsbrev / informationsmaterial (t.ex. e-postadress) kommer dessa att lagras på MailChimps servrar i USA.

MailChimp är certifierat enligt “EU-US Privacy Shield”. "Privacy Shield" är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA, som syftar till att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickas med MailChimp ansluts en fil i e-postmeddelandet (så kallad webbfyr) till MailChimp-servrarna i USA. På detta sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev / informationsmaterialmeddelande har öppnats och vilka länkar som har klickats. Teknisk information registreras också (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas respektive mottagare av nyhetsbrev / informationsmaterial. De används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev / e-postmeddelanden till mottagarnas intressen.

Om du inte vill ha en analys av MailChimp måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk till detta i varje nyhetsbrev.

Uppgiftsbehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten i de redan utförda databehandlingarna påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet och kommer att raderas från våra servrar såväl som från MailChimps servrar efter att du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta påverkar inte data som vi har sparat för andra ändamål.

Mer information finns i dataskyddsbestämmelserna i MailChimp på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Avtal om databehandlingsavtal

Vi har ingått ett så kallat "Data Processing Agreement" med MailChimp, där vi tvingar MailChimp att skydda våra kunders data och inte att vidarebefordra dem till tredje part.

6. Insticksprogram och verktyg

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Sidans operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor utrustade med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. YouTube-servern informeras vilka av våra sidor du har besökt.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök. Kakorna finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter du YouTube tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används i intresset av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Denna sida använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardteckensnitt av din dator.

För mer information om Googles webbteckensnitt, se https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

sv_SESwedish